Bu metnin amacı Optik Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi (bundan sonra “Optigo” veya “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’undan (bundan sonra “KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır) kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmektir.
Optigo kişisel verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaya azami önem atfetmektedir. Bu çerçevede, KVKK uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine özen göstermekte, tüm planlama ve faaliyetlerinde bu özenle hareket etmektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin korunması ve işlenmesini sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımının temeline insana verdiği değeri koymaktadır.
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Tüzel kişiye ait bilgiler kişisel veri niteliğini taşımadığından 6698 sayılı KVKK kapsamında korunmamaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesi; kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.
Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma, 6698 sayılı KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla Optigo Optik Ürünler Pazarlama Anonim Şirketi tarafından yapılmaktadır.
 • Adres: Hobyar Mah. Mimar Kemalettin Cad.
  Gençten Ticaret Merkezi No:6/202
  34112 Sirkeci/Fatih/İstanbul
 • Telefon: +90 212 528 80 80
 • E-posta: bilgi@optigo.com.tr
 • Ticaret Sicil No: 71765-5
 • Mersis No: 0644038619900011
 • Kep adresi: optigo@hs06.kep.tr
İşlenen Kişisel Veriler   İşleme Amaçları
 Kimlik: İsim, Soy İsim, TC Kimlik No/Vergi No • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi
 İletişim: Telefon Numarası, E Posta Adresi, Adres • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 Finans: Banka Hesap Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
• Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 Müşteri İşlem: Müşteri Numarası, Talep/Sipariş Bilgisi, Fatura/Senet/Çek/Dekont Bilgileri, Çağrı Merkezi Kayıtları • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 Pazarlama Bilgileri: Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Alışkanlık/Beğeni Raporları, Kampanya Bilgileri, Çerez Kayıtları • Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
• Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
• Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
• Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
• Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi
 İşlem Güvenliği: IP Adresi • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
 Lokasyon: Konum Bilgisi • Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
Aktarılan Kişisel Veriler ve Aktarım Amaçları
Yukarıda işlendiği belirtilen kişisel veriler, yine yukarıda belirtilen işlenme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla ve yetkili kişi/kurum/kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yurt içinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara, hizmet aldığımız özel hukuk gerçek ve tüzel kişilere aktarılmaktadır.
E ticaret alt yapı sağlayıcımızın veri merkezlerinin yurt dışında olması sebebiyle kişisel verileriniz sözleşme ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışına aktarılmaktadır. Yetkili Satış Noktası Bul veya Randevu Sistemi hizmetlerimizi kullanmanız durumunda servis sağlayıcımızın veri merkezlerinin yurt dışında olması sebebiyle kişisel verileriniz sözleşme ve mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla yurt dışına aktarılmaktadır.
Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz internet sitemizde yaptığınız gezinti ve üyelik/sipariş oluşturmak üzere doldurduğunuz formlar ve çerezler aracılığıyla toplanmaktadır. (Çerez politikasını okumak ve çerez tercihlerini yönetmek için tıklayınız)
Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Optigo’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Optigo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.
İlgili Kişi Olarak Haklarınız
İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme (Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde),
 • Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı
Kişisel verileriniz teknik ve idari imkanlar dahilinde titizlikle korunmakta, gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi:
 • Yukarıda yazılı adresimize bizzat yazılı olarak teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Konu kısmına “KVKK Başvuru” yazarak optigo@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla bilgi@optigo.com.tr adresine iletebilirsiniz.
Yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
  T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.